Scottish Salmon

Scottish Salmon

$32.00

creamy brodetto, asparagus, leek, potato pave, tarragon oil, salmon roe (GF)